Reisibüroo Travibest OÜ korraldatud pakettreiside tüüptingimused:

Reisibüroo Travibest OÜ korraldatud pakettreiside tüüptingimused: 

1. Mõisted

1.1. Reisikorraldaja – Reisibüroo Travibest OÜ.

1.2. Reisija – Reisikorraldaja poolt korraldatud pakettreisi ostja.

1.3. Vahendaja – Reisikorraldaja poolt koostatud pakettreisi vahendav isik võlaõigusseaduse §

866 lg 4 mõistes s.o isik, kes vastutab Reisijale ettenähtud teabe andmise ja reisilepingust

tulenevate kohustuste täitmise eest solidaarselt Reisikorraldajaga.

1.4. Reisikinnitus – Reisikorraldaja poolt välja antav reisi tellimist kinnitav dokument, mis

vastab võlaõigusseaduse § 869 lg 2 esitatud nõuetele.

1.5. Reisidokument (voucher) – Reisikorraldaja poolt väljaantav dokument, mis sisaldab

võlaõigusseaduse § 870 ära toodud andmeid ning mis annab Reisijale õiguse reisist osa võtta.

 

2. Reisileping, reisi kinnitamine

2.1. Reisileping on Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping, mis loetakse sõlmituks ja muutub

ka siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi, tasunud ettemaksu ja talle on väljastatud

Reisikinnitus.

2.2. Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest

tasunud. 

3. Reisi eest tasumine ja reisidokumendid

3.1. Kui reisini on rohkem kui 31 päeva, on Reisijal kohustus tasuda ettemaks sõltuvalt reisist.

Ettemaksu tasumise järel väljastatakse Reisijale Reisikinnitus.

3.2. Reisija tasub lõppsumma hiljemalt 1 kuu enne reisi algust, mille järel väljastatakse talle

Reisidokument (voucher).

3.3. Kui reisini on vähem kui 31 päeva, tuleb tasuda reisi kogumaksumus.

4. Reisi hind ja hinnamuutused

4.1. Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud Reisikorraldaja

kataloogis, reisiesitluses, kirjalikus pakkumises või mis on kokku lepitud Reisija ja

Reisikorraldaja vahel.

4.2. Reisi hinna sisse ei kuulu viisa- ja reisikindlustuse maksumused, kui ei ole kokku lepitud

teisiti.

4.3. Reisikorraldaja poolt erinevate reklaami- ja müügikampaaniate korras väljakuulutatud

soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele ning soodustustel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

4.4. Kui Reisija ei kasuta mõnda pakettreisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust nõuda

vastava teenuse maksumuse tagastamist ja/või hüvitamist.

4.5. Reisikorraldajal on õigus pakettreisi hinda tõsta järgnevate asjaolude ilmnemisel:

(1) Eesti Vabariigi või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude tõusmisel, tingimusel, et

need mõjutavad pakettreisi hinda;

(2) transpordi- või majutushindade tõusmisel, kui need ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja kui

neid ei olnud võimalik reisi planeerides ette näha;

(3) valuutakursside muutumisel, kui see mõjutab reisi hinda;

(4) reisijal on õigus nõuda hinna alandamist seaduses ettenähtud juhul ja tingimustel.

4.6. Reisitasu suurendamisest teatab Reisikorraldaja Reisijat vähemalt 31 päeva enne reisi alguse

kuupäeva.

4.7. Reisikorraldaja annab Reisijale hinnagarantii ootamatute hinnalisade eest. Hinnagarantii

võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus on tasutud ja

reisini on jäänud vähemalt 31 päeva.

 

5. Reisi muutmine või tühistamine

5.1. Reisijal on õigus tellimus tühistada või muuta, seejuures tasumata Reisikorraldajale hüvitust,

tingimusel, kui:

(1) reisi tellimisest ei ole möödunud kaks nädalat ja reisi tellimuse tühistamise hetkel on reisini

jäänud vähemalt 31 päeva;

(2) on toimunud reisipaketi vähemalt 8% ulatuses hinnatõus ning Reisija on Reisikorraldajale

esitanud reisi tellimuse tühistamissoovi 48 tundi pärast pakettreisi hinnatõusust teate saamist;

(3) on toimunud olulise reisiteenuse oluline muutumine tingimusel, et Reisija on

Reisikorraldajale esitanud reisi tellimuse tühistamise soovi koheselt pärast olulise muutuse

toimumisest teate saamist.

5.2. Kui Reisija tühistab reisi punktis 5.1 (2) toodud põhjusel, võib Reisija tühistamise asemel

nõuda reisipaketi asendamist vähemalt samasuguse maksumusega reisipaketiga, kui

Reisikorraldaja saab seda Reisijale võimaldada, või reisipaketi asendamist väiksema

maksumusega reisiga ja enammakstud reisitasu tagastamist.

5.3. Reisijale väljastatud Reisikinnitusel märgitud Reisija nime on võimalik muuta kuni 7 päeva

enne reisi alguse kuupäeva, hüvitades Reisikorraldajale bürookulud (10 eurot) ning

Reisikorraldaja poolt kantud otsesed kulud (viisa, laeva-, lennupilet, hotell jms).

5.4. Tellimuse muul viisil muutmise korral kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik

muutmisega seonduvad kulud, mille ulatuse ja tasumise tähtajad teatab Reisikorraldaja Reisijale

3 päeva jooksul alates Reisijalt tellimuse muutmise soovi laekumisest Reisikorraldajale.

5.5. Kui Reisija on informeerinud Vahendajat reisi tühistamise soovist seoses Olulise Takistuse

esinemisega, kusjuures Oluliseks Takistuseks käesolevate reisitingimuste mõistes on Reisija või

temale lähedase isiku haigestumine või õnnetusjuhtumisse sattumine ning lähedase isiku surm,

kus lähedaseks isikuks loetakse abikaasat, vanemaid, lapsi, abikaasa või õdesid-vendi, lapselapsi

mida Reisikorraldaja aktsepteerib Olulise Takistusena, on Vahendaja kohustatud viivitamatult

teavitama Reisikorraldajat Olulise Takistuse esinemisest. Samuti on Vahendaja kohustatud

viivitamatult esitama Reisikorraldajale kirjaliku tõendi Olulise Takistuse ilmnemise kohta.

Olulise Takistuse esinemise tõttu on Reisijal õigus tühistada reis, hüvitades Reisikorraldajale

bürookulud (10 eurot) ning Reisikorraldaja poolt juba kantud otsesed kulud. Käesolevas punktis

toodud sätted kehtivad ainult juhul, kui reisi tühistamine toimub rohkem kui 48 tundi enne reisi

algust. Oluliseks Takistuseks loetud asjaoludest tekkinud kahjude hüvitamiseks soovitab

Reisikorraldaja sõlmida reisitõrkekindlustuse.

5.6. Kui Reisija soovib reisi tühistada hetkel, kui:

(1) reisi tellimisest on möödas 14 päeva ja reisini on jäänud rohkem kui 31 päeva, on Reisija

kohustatud hüvitama Reisikorraldaja poolt selleks hetkeks kantud kulud ja Reisikorraldaja

bürookulud (10 eurot) Reisija kohta;

(2) reisini on jäänud 30 kuni 15 päeva, on Reisija kohustatud hüvitama Reisikorraldaja poolt

selleks hetkeks kantud kulud, jättes minimaalselt Reisikorraldajale reisi tellimisel tasutud

ettemaksu;

(3) reisini on jäänud 14 kuni 3 päeva, on Reisija kohustatud hüvitama Reisikorraldaja poolt

selleks hetkeks kantud kulud, minimaalselt suurusega 50% reisi maksumusest;

(4) reisi tühistamine toimub hiljem kui 48 tundi enne reisi algust, on Reisija kohustatud hüvitama

Reisikorraldaja poolt kantud kulud suuruses 100% reisi maksumusest.

5.7. Kui koos reisiva pere- või sõpruskonna reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab

ühes toas või reisib koos ja üks Reisijatest tühistab oma reisi, on Reisikorraldajal õigus nõuda ja

Reisijatel on kohustus hüvitada Reisikorraldajale muutusest tingitud lisatasu.

5.8. Kui tegemist on eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vmt), hüvitab

Reisija reisi tühistamisel selle programmi koostamisega seotud lisakulud.

5.9. Kui Reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või

sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma

Olulise Takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste punkti 5.6. (4)

sätted.

 

6. Reisija kohustused ja vastutus

6.1. Reisija on kohustatud koheselt Reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust

oma tellimusega ning kui on erinevusi, siis viivitamatult teavitama Vahendajat või

Reisikorraldajat mittevastavustest.

6.2. Kogu reisi kestuse ajal on Reisija kohustatud järgima hotellide ja transpordivahendite

sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutisi.

6.3. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud

Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumust

tagasi saada.

6.4. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus/tegevusetus põhjustab

Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

6.5. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.

6.6. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks vmt, abistab

Reisikorraldaja teda nii ravi kiirel organiseerimisel kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse

tagasisõidu korraldamisel, kusjuures Reisija kohustub täies ulatuses hüvitama Reisikorraldaja

poolt kantud lisakulud hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates EV-sse tagasijõudmise

kuupäevast.

6.7. Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida

oma passi vm dokumentide vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud või muidu

sobimatute dokumentide tõttu, rakendab Reisikorraldaja reeglitekohaseid trahvimäärasid.

6.8. Kui Reisija ei pääse reisile, sest on kaotanud reisidokumendid, reisi maksumust ei tagastata.

 

7. Reisikorraldaja kohustused ja vastutus

7.1. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et Reisija poolt tellitud pakettreis vastab kirjeldustele, v.a

Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad

ilmastikuolud, sihtkohamaa ajutised või alalised reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või

olukorrad, hotellide iseseisvad otsused remonttööde läbiviimiseks reisi kestuse ajal jms.

7.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Vääramatu jõu tõttu (võlaõigusseadus

§ 103 lg 2 ja § 879), sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, riigisõjad, streigid vms.

Samuti kohaldatakse vääramatu jõu sätteid, kui reis jääb ära Reisikorraldajast mitteolenevatel

põhjustel.

7.3. Reisikorraldaja peab Reisijale olulise reisiteenuse muutmisest või reisi ärajätmisest ning

selle põhjusest viivitamata teatama.

7.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest:

(1) mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja/või tegevusetusest või hoolimatusest;

(2) kui reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis vm tekib reisi kestuse ajal ootamatu

tehniline rike;

(3) kui Reisijal läheb kaduma pagas (sellisel juhul vastutab Vedaja, Reisija võib vormistada

eraldi pagasikindlustuse).

7.5. Reisikorraldaja vastutab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju eest, kui see tuleneb

Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest).

7.6. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reisikirjelduses märgitud hotellis, liiklusvahendis

vm tekib ootamatu tehniline rike, samuti kahjude eest, mis on tekitatud hotelli personali või

liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorraldaja tekkinud

probleemi lahendada.

7.7. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo,

hotell vm) pankrotistub, oluliselt tõstab hindu või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb

Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et eelloetletuga põhjustatud probleemid mööduksid Reisija

 

jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellisel juhul on Reisikorraldajal õigus vastavalt

vajadusele vahetada reisikirjelduses märgitud hotell teise samaväärse tasemega hotelli vastu.

7.8. Reisikorraldaja vastutus võlaõigusseaduse § 878 lg 2 nimetamata kahju eest (s.o

reisikorraldaja tegevusega reisijale põhjustatud kahju, v.a reisija surma põhjustamine, reisijale

kehavigastuste tekitamine või reisija tervise kahjustamine) on piiratud kuni reisitasu

kolmekordse suuruseni.

7.9. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, et Reisija on kuulutatud reisi sihtkohamaal persona non

grata’ks. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma

koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu.

 

8. Reisikorraldaja õigus teha reisis muudatusi

8.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisi reisikirjelduses esitatud kujul

teostada, on tal õigus vahetada hotelle või sõiduvahendeid, muuta ajakava või teha reisis muid

muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb

Reisijaid koheselt teavitada.

8.2. Kui reisi on tellinud tunduvalt vähem Reisijaid, kui on vaja selle reisi teostamiseks

reisikirjelduses esitatud kujul, on Reisikorraldajal õigus, tingimusel, et reisi iseloom sellest

oluliselt ei muutu, muuta sõiduvahendeid, ajakava ja reisi marsruuti.

 

9. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta

9.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta juhul, kui:

(1) reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid, sellisel juhul on Reisikorraldaja kohustatud reisi

ärajäämisest Reisijaid koheselt teavitama;

(2) lennufirmast Vedaja, mis teostab Reisijate kohaletoomise sihtkohamaale ja äraviimise

sihtkohamaalt, tühistab ootamatult lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada;

(3) reisi läbiviimine on Reisikorraldajast sõltumatutel põhjustel oluliselt raskendatud või

seatakse ohtu reisijate julgeolek (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms).

9.2. Juhul, kui reis on jäetud ära tulenevalt punktides 9.1. (1–3) toodud asjaolude esinemisest, on

Reisijal õigus omal valikul, ärajäetud reisi eest saada Reisikorraldajalt uus, sama taseme ja

hinnaga asendusreis. Kui asendusreis on algsest reisist odavam, tagastab Reisikorraldaja

hinnavahe. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu raha.

9.3. Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab Reisija

nõuda tagasi ainult summa, mis jääb üle pärast seda, kui Reisikorraldaja otsesed kulud, sh

hotelli-, laevapileti-, lennupileti- ja viisa vormistamise kulud, on hüvitatud. Reisijal ei ole õigust

nõuda lisahüvitust.

 

10. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine

10.1. Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:

(1) reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mille tekkimist on võimalik eeldada,

arvestades reisi sihtkohta ja iseloomu;

(2) lennu või sõidu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine või varasem/hilisem

saabumine sihtkohta, tehnilised takistused teel), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja

kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi või kui ajakava muutuse põhjuseks on

õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine,

lennuki tehniline rike), halvad teeolud või muu vastav põhjus, on lubatud muutuse pikkus

kahekordne ehk kuni 16 tundi;

(3) hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide poolt

sageli praktiseeritav ülebroneerimine; Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et

ärajäänud hotell asendataks samaväärse või kõrgemal tasemel hotelliga;

(4) lennumarsruudi ootamatut muutust kui Vedaja on teinud ülebroneeringu, kusjuures sellisel

juhul pakub Vedaja alternatiivse lennuvariandi ja kompenseerib ebamugavuse vastavalt oma

sisekorrareeglitele;

(5) Reisija ei pääse lennule oma süü tõttu (näiteks Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad

kehtivad reisidokumendid või ta on väga tugevas alkoholijoobes).

10.2. Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama Reisikorraldaja esindajaid sihtkohas

erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta, vastasel juhul ei saa nendele

pretensioonidele tuginedes hiljem nõuda kahju hüvitamist.

10.3. Kui pretensioon rahuldatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal

õigust nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis, kusjuures hüvitamisele kuulub ainult

otsene kahju.

10.4. Kui pretensioonile lahenduse leidmine sihtkohas osutub võimatuks, tuleb niipea kui

võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast reisi lõppkuupäeva esitada pretensioon

Reisikorraldajale. Pretensioon peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija soovib saada

hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb kaebusele lisada kviitungite

originaalid või teised tõendid põhjendatud lisakulutuste kohta. Saamata jäänud teenust tõendava

teatise võib kirjalikult koostada ka Reisikorraldaja esindaja.

 

11. Erimeelsuste lahendamine

11.1. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige

Reisikorraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal

õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule

Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Pooltevahelist vaidlust on pädev lahendama Harju Maakohus juhul kui klient asub

pärast kohtualluvuse kokkuleppe sõlmimist elama välisriiki või kui viib sinna üle oma

tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise

ajal teada.

Pooled on kokkuleppinud, et nende õigussuhtele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.