TEABELEHT (Pakettreis)

Reisibüroo Travibest OÜ kinnitab, et Teile pakutavate reisiteenuste kogum on direktiivi (EL)
2015/2302 tähenduses pakettreis. Sellest tulenevalt rakenduvad Teile kõik õigused, mis on
reisijal ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Reisibüroo Travibest OÜ vastutab täielikult pakettreisi
kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest.
Reisibüroo Travibest OÜ on olemas seaduse alusel nõutav tagatis, et vajadusel maksta tagasi
Teie poolt tehtud maksed, kui ei suudeta maksevõime tõttu oma kohustusi täita, ning kui
pakettreis sisaldab reisijavedu, et tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud
kohta.
Lisateave direktiivi (EL) 2015/2302 kohaste peamiste õiguste kohta on leitav allpool.
Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused
1) Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.
2) Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati
vähemalt üks ettevõtja.
3) Reisijale antakse hädaabi telefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab
reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.
4) Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele
isikule üle anda.
5) Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja
kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud, kuid mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi
algust. Kui reisitasu tõus ületab 8% (kaheksa protsenti) pakettreisi maksumusest, võib reisija
lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus
reisitasu alandamisele juhul, kui asjaomased kulud vähenevad.
6) Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui
märkimisväärselt muudetakse mõnd pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi
algust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi
ja asjakohasel juhul hüvitist.
7) Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks
kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada.
8) Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes
asjakohast ja põhjendatud hüvitist.
9) Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi
teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata
vastavalt lepingule, mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ning
reisikorraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist
maksmata.
10) Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei
osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.
11) Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.
12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu
lepingust tulenevaid kohustusi täita, makstakse reisija poolt makstud summad tagasi. Kui pärast
pakettreisi algust ilmneb, et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda
maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu,
tagatakse reisija toimetamine lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Osaühingul Reisibüroo
Travibest on AAS “BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaalis tagatis. Reisija võib kõnealuse
üksusega ühendust võtta (e-post:kahjun@bta-kindlustus.ee; telefon +372 568 68668 ), kui
keeldutakse teenuste osutamisest Osaühingu Reisibüroo Travibest maksevõimest tuleneva
suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita.

Lisainfo:
ELi direktiiv 2015/2302:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET
Pakettreisidirektiiv on Eesti Vabariigi õigusesse üle võetud turismiseadusega ja
võlaõigusseadusega.
Turismiseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/TurS
Võlaõigusseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/961235