Reisibüroo Travibest OÜ reisiteenuste müügitingimused

1. Üldsätted

1.1. Osaühing Reisibüroo TRAVIBEST, registrikood 10263410, aadress Tallinna mnt. 41, 20605

Narva tel (+372) 3593516, e-post travibest@travibest.ee, veebileht www.travibest.ee (edaspidi

Travibest), on reisiteenuste osutajate volitatud müügiagent, kes müüb laias valikus reisiteenuseid

üle maailma. Käesolevaid reisiteenuste müügitingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mis on

saadaval Travibesti reisibüroo ja veebilehel.

2. Mõisted

2.1. Travibest – müügiagent, kes vahendab reisiteenuse osutajate Reisiteenuseid üle maailma.

2.2. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes esitab või on esitanud Travibestile tellimuse.

2.3. Reisija – füüsiline isik, kes sõlmitud lepingu alusel Reisiteenust kasutab.

2.4. Teenusepakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab Reisiteenuseid ja kellega Klient

sõlmib lepingu Reisiteenuste osutamiseks.

2.5. Reisiteenus – reisipaketid ja üksikud reisiteenused, mida Travibest pakub müügiks ja/või

vahendab Kliendile.

2.6. Tellimuskinnitus – kirjalik dokument, mis kinnitab lepingu sõlmimist Kliendi ja

Teenusepakkuja vahel. Tellimuskinnituseks ei ole tellimus/müügieelne arve, ülevaade

broneeringust vms.

2.7. Reisikonsultant – Klienti teenindav Travibesti esindaja, kes jagab informatsiooni

Reisiteenuste kohta, nõustab Klienti ja vormistab Reisiteenuste ostu.

 

3. Reisiteenuste müük

3.1. Reisikonsultant tutvustab Kliendile Reisiteenuse ostuvõimalusi, mis sõltuvad muutuvast

nõudlusest ja pakkumisest Reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti

muutuda, mistõttu palub Travibest Kliendil arvestada, et kiire tellimuse kinnitamise ning

müügieelse arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud

tingimustel tõenäolisem.

3.2. Travibest palub Kliendil enne tellimuse vormistamist tutvuda põhjalikult Teenusepakkuja

lepingutingimustega ja informeerida Travibesti Reisikonsultanti Kliendi reisisoovidega seotud

erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust Reisiteenuse osutamisel.

3.3. Kliendi esitatud tellimus koos müügieelse arve tasumisega muutub pärast Teenusepakkuja

või Travibestil väljastatud Tellimuskinnitust siduvaks Reisiteenuse müügilepinguks.

3.4. Juhul kui Teenusepakkuja ei anna nõusolekut Kliendi tellimusele (soovitud kuupäevaks on

vabad kohad välja müüdud või hinnad muutunud), jääb leping sõlmimata.Travibest informeerib

Klienti ja vastavalt Kliendilt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda Kliendi

poolt muudetud Tellimuse täitmiseks.

3.5. Tellimuskinnituse muutmis- ja tühistamise on piiratud. Konkreetse Reisiteenuse muutmis- ja

tühistamistingimusi tutvustab Reisikonsultant enne tellimuse kinnitamist. Klient esitab oma

muutmis- või tühistamissoovi e-kirja teel. Muutmine ning tühistamine toimub üldjuhul tasu eest,

kui Teenusepakkuja pole otsustanud teisiti.

3.6. Reisiteenuse broneerimise ja/või ostmisega annab Klient nõusoleku oma isikuandmete (sh

ka teiste isikute, kelle jaoks ja huvides Klient Reisiteenust broneerib/ostab) edastamiseks

Reisiteenuse osutajale. Klient on kohustatud esitama Travibestile ja Teenusepakkujale ainult

tõeseid andmeid ja vastutama andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega

kaasneva võimaliku kahju.

3.7. Travibestil on õigus jätta Kliendi korraldus täitmata ja Tellimuskinnitus ühepoolselt

etteteatamata tühistada, kui Klient ei täida maksekohustust või kui klient ei ole täitnud

üldtingimusi.

3.8. Travibest teeb Tellimuskinnitused ja muud reisidokumendid Kliendile kättesaadavaks e-kirja

teel või Travibesti büroos.

Reisiteenuse osutajad on valdavalt üle läinud elektrooniliste piletite kasutamisele (e-pilet). E-

pilet on e-kirja teel saadetav reisidokument, mis annab Kliendile Reisiteenuse kasutamise õiguse

vastavalt piletil toodud tingimustele. Kliendi soovil ja kulul saadetakse dokumendid Kliendi

poolt edastatud aadressile, kasutades kuller- või postiteenuseid. Taoline dokumentide saatmine

toimub Kliendi vastutusel. Võõrkeelse informatsiooni tõlgib Travibest tellimuse vormistamisel

Kliendi soovil.

3.9. Tellimuskinnituse kättesaamisel on Kliendil kohustus kohe kontrollida reisijate nimede,

reisikuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sisestatud andmetele ja

broneeringule. Oluline on kontrollida, et Tellimuskinnitusel toodud Kliendi andmed oleksid

samased Kliendi reisidokumendis toodud andmetega. Travibesti või Teenusepakkuja poolt

põhjustatud tehnilised puudused kõrvaldatakse, kui sellest on viivitamatult Travibestit teavitatud.

Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest.

3.10. Reisiteenuse eest tasumisega kinnitab Klient oma tellimuse Reisiteenuse ostmiseks ning

nõustub käesolevate üldtingimustega, sealhulgas ka Teenusepakkuja müügitingimustega. Klient

on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib Reisiteenuse kasutamiseks lepingu Teenusepakkujaga.

 

4. Kinnitatud Reisiteenuse muutmise, taganemise ja ülesütlemise õigus

4.1. Kliendil ja Travibestil on õigus pooltevahelisest lepingust taganeda ja pooltevaheline leping

ülesöelda seaduses ettenähtud juhul ja tingimustel. Kinnitatud tellimuse muutmis- ja

tühistamisvõimalused on piiratud. Juhul, kui kliendil tekib soov kinnitatud tellimust muuta või

tühistada, siis palume sellest informeerida Travibesti Reisikonsultanti e-kirja teel. Kinnitatud

tellimuse muutmisega kaasneb kliendil kohustus tasuda kõik muutmisega seonduvad kulud.

5. Reisidokumendid, viisad, tervisenõuded

5.1. Klient kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Travibest ja

Teenusepakkuja eeldavad, et Kliendil, sh ka alaealisel isikul, on olemas reisidokumendid (pass,

isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks.

5.2. Kliendi soovil täpsustab Travibest reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende

nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.

5.3. Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele.

Esmase info selle kohta annab Reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad,

Välisministeerium ning Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

5.4. Sihtkohariigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi

juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.

5.5. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse

sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt siin.

5.6. Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist.

Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks

tehtud veebilehel siin.

 

6. Vastutus ja kohaldatav õigus

6.1. Travibest vastutab Reisiteenuste müügi korraldamise ja vormistamise eest ning

Teenusepakkuja poolt ettenähtud teabe edastamise eest Kliendile.

6.2. Travibest ei vastuta Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingust tulenevate

Teenusepakkuja kohustuste täitmise eest, sh Teenusepakkuja antud müügilubaduste sisu ja

kehtivuse eest. Travibest ei vastuta ka juhul, kui Teenusepakkuja taganeb oma müügilubadusest

või muudab Reisiteenuse hinda või tingimusi mis tahes ajahetkel. Samuti ei vastuta Travibest

juhul, kui Teenusepakkuja otsustab etteteatamata peatada või lõpetada Reisiteenuse müügi ja/või

osutamise.

6.3. Kliendi ja Travibesti vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

6.4. Kliendi ja Teenusepakkuja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Teenusepakkuja määratud

riigi õigusakte ja riikidevahelisel teenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

6.5. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud

õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda,

nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise

kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

7. Pretensioonide esitamine

7.1. Enne reisi algust tekkinud Reisiteenustega seotud küsimustest või probleemidest peab Klient

Travibestile kohe teavitama. Kui Klient leiab reisi ajal, et Reisiteenus ei vasta lepingule, tuleb tal

sellest kohe kohapealset Teenusepakkujat ja Travibestit informeerida.

Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb esitada kirjalik pretensioon niipea kui võimalik, aga

hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisi lõppemisest või ostetud Reisiteenuse osutamise

lõppemisest ning mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teadasaamisest.

Kirjalik pretensioon tuleb saata käesolevate müügitingimuste päises toodud kontaktandmetel.

Teatele tuleb lisada tõendid lepingurikkumise kohta ning lisakulutusi ja võimalikku tekitatud

kahju tõestavad dokumendid. Teenuse mittevastavusel kokkulepitud tingimustele on kliendil

õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist;

oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või

öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

7.2. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel

lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis (aadressil

Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel (+372) 620 1707. Komisjoni veebileht ja menetlusreeglid on

kättesaadavad internetiaadressil: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon)

või Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud kohtus.

Pooltevahelist vaidlust on pädev lahendama Harju Maakohus juhul kui klient asub pärast

kohtualluvuse kokkuleppe sõlmimist elama välisriiki või kui viib sinna üle oma tegevuskoha või

asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

8. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

8.1. Tellimuse esitamisega annab Klient Travibestile nõusoleku oma isikuandmete (v.a

delikaatsed isikuandmed) kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, Reisiteenuste

müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise ning

lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele, sh

Reisiteenuste osutajale ja/või isikutele, kes on seotud Reisiteenuse osutamisega, on lubatud, kuid

see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma

õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende edastamise kohta;

nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on

kooskõlas õigusaktidega.

8.2. Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuvedaja Kliendi broneeringuinfo vastavalt

riigipiiri seadusele töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete

kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil.

Broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat alates andmete

kättesaamisest.

Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub

Kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja

sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid,

lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid

andmeid.

Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad

õigused.

Lennupiletite müügitingimused

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse lennupiletite müügil eraldi reisiteenusena. Travibestist

lennupiletite broneerimine või ostmine tähendab siintoodud tingimuste aktsepteerimist Kliendi

poolt.

Lennupileti hinnapakkumine

Travibesti poolt Kliendile tehtav lennupiletite hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise

ajal kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Nii hinnad kui ka kohtade olemasolu muutuvad

pidevalt ja Travibest ei saa garanteerida pakutud hinnaga piletite saadavust Kliendi broneerimis-

või piletiostusoovi korral.

Mida pikem aeg jääb pakkumise tegemise ja Kliendi broneerimis- või piletiostusoovi

väljendamise vahele, seda tõenäolisemad on võimalikud muutused hindades või kohtade

saadavuses. Soovitame sobiva hinnapakkumise korral oma soovidest meid võimalikult kiiresti

teavitada. Kui kõigi reisijate nimed on meile teada, võime teha koos hinnapakkumisega ka

broneeringu. Sellisel juhul palume meid teavitada, kas olete broneeringu hoidmisest huvitatud –

kui ühele reisijale on samale lennule broneeritud mitu kohta, võib lennufirma osa või kõik neist

tühistada.

Lennupileti broneering

Travibesti tehtud broneering tähendab kohtade blokeerimist broneerimissüsteemis Kliendi poolt

teatatud reisija(te) nimel. Lennukisse kohti broneerides lähtub Travibest Kliendi soovidest hinna,

lennuaegade ja kasutatavate lennufirmade osas. Broneering annab Kliendile eelisõiguse valitud

piletite väljaostmiseks piiratud aja vältel.

Broneering ei too Kliendi ega lennufirma jaoks kaasa otseseid rahalisi kohustusi ega garanteeri

lennuaegu, hindu, hinnareegleid või kohtade saadavust. Väljaostmata piletiga broneeringuid

võivad lennufirmad oma äranägemise kohaselt muuta või tühistada, ilma et lennufirmal või

Travibestil seeläbi Kliendi ees mingeid kohustusi tekiks. Samuti võib lennufirma vajadusel

nõuda piletite väljaostmist varem kui vastava hinna reegel muidu ette näeks.

Soodushinnaga broneeritud piletid tuleb üldjuhul välja osta piiratud aja vältel, lähtuvalt

konkreetse hinnaga kaasnevatest reeglitest. Mida odavam on piletihind, seda suurema

tõenäosusega tuleb pilet välja osta vahetult või väga lühikese aja jooksul pärast broneerimist.

Võimalike hinnamuutuste ärahoidmiseks on alati soovitatav osta lennupilet broneerimisega

samal päeval. On ka lennufirmasid ja hindu, mille puhul kohtade broneerimine ei olegi võimalik

ja ainus viis piletit saada on selle kohene ostmine.

Tähtajaks väljaostmata broneeringud muutuvad kehtetuks. Kui peale väljaostmistähtaja

möödumist Klient siiski soovib piletit samadele lendudele, tuleb teha uus broneering, lähtudes

sellel hetkel reaalselt saadaolevatest kohtadest ja hindadest.

Lennupilet

Väljastatud lennupilet (ükskõik kas elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut

lennufirma (vedaja) ja Kliendi (reisija) vahel. Leping hakkab kehtima pileti väljastamise hetkest

ja selle järgi kohustub lennufirma transportima reisijat piletil näidatud marsruudil.

Pileti täpsemad kasutustingimused (muutused, tühistamine, peatuste tegemise võimalused jms)

sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest.

Lende tuleb kasutada piletil olevas järjekorras ja üksnes selle inimese poolt, kelle nimele pilet on

väljastatud.

Travibest toimib piletit müües vastava lennufirma volitatud agendina ja vastutab pileti korrektse

vormistamise eest.

Klient peab piletite kättesaamisel need alati põhjalikult üle kontrollima ja vigade leidmisel

Travibestit sellest koheselt informeerida. Vigade parandamine ei pruugi olla tehniliselt võimalik

kui meile neist sama päeva jooksul teada ei anta. Kõigi võimalike vaidluste puhul lähtume alati

üksnes kirjalikest dokumentidest (pakkumised, reisikavad, piletikinnitused jm).

Kui reisija ei ilmu lennule, kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada ka sama pileti

kõik edasised lennud. Reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei

pruugi olla hinnareeglite kohaselt lubatud ja sellisel soovi korral võib lennufirma vajadusel

nõuda lisatasu.

Lennule registreerimine

Reisija peab ennast õigel ajal lennule registreerima ja väljuva lennu väravasse saabuma.

Hilinenud reisijat ei pruugita lennule lubada ja olemasoleva pileti edasine kasutamine, muutmine

või tagastamine ei pruugi olla võimalik.

Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja lennufirmast tavaliselt 30–60

minutit enne lennu väljumist. Kuna võimalikes järjekordades seismiseks ja turvakontrolliks

kulub samuti aega, soovitame lennujaama tulla 2–3 tundi (üksikjuhtudel ka kauem) enne

planeeritud väljumisaega, arvestades kohalikke liiklusolusid. Seda aega võib veidi vähendada kui

registreeruda lennule internetis ja/või kasutada kõrgemaid teenindusklasse.

Lennule registreerimisel saadaval pardakaardil on täiendavalt näidatud aeg, millal tuleb olla

väljuva lennu väravas – see võib olla oluliselt varajasem kui vastava lennu väljumisaeg. Juhime

tähelepanu, et väljumisaegu, väravaid ja isegi lennujaama terminale võidakse operatiivselt muuta

ning reisija peab lennujaama infotabloode või teadustuste vahendusel ennast nende muutustega

kursis hoidma.

Soovitame võimalusel registreeruda lennule internetis hiljemalt reisile eelneval päeval. Mõni

lennufirma võib küsida lisatasu lennujaamas lennule registreerimise ja/või pardakaardi

väljastamise eest.

Reisija pagas

Lennupileti olemasolul on kliendil õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus

lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks ka käsipagasit. Lubatud pagasi kaal ja teatud

juhtudel ka mõõdud on välja toodud iga konkreetse lennukompanii kodulehel. Pagas ei või

sisaldada keelatud esemeid (keeltud esemete loetelu on saadav lennufirma tingimustes). Teatud

pagasi osas (spordivarustus, muusikariistad, lemmikloomad jm) võivad kehtida erinõuded ja neid

ei pruugita arvestada lubatud pagasi piirmäära sisse.

Lennufirma vastutab tema hoole alla antud pagasi eest, kuid nende vastutuse ulatus on piiratud.

Lennufirma vastutuse tingimused on sätestatud konkreetse lennufirma tingimustes.

Travibestil puudub igasugune võimalus mõjutada lennufirmade pagasiteeninduse tööd ning

lahendada pretensioone, mis võivad tuleneda pagasi hilinemisest, rikkumisest või kadumisest.

Võimalikud kaebused tuleb esitada vahetult lennufirmale, soovitatavalt enne lennujaamast

lahkumist.

Mõne lennufirma puhul võivad pagasitasud (sh ka käsipagasi eest) väga oluliselt mõjutada reisi

lõplikku maksumust, sellega tuleks arvestada juba enne piletiostu hindade võrdlemisel.

Soovitame jätta väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) kindlasti

käsipagasisse. Samas tuleb silmas pidada, et teatud esemete vedu käsipagasis võib olla piiratud

või hoopis keelatud (kosmeetika, vedelikud, tuleohtlikud ained, terariistad jms).

Palun täpsustage konkreetse piletiga kaasnevaid pagasinõudeid Travibesti reisikonsultandiga.

Samal piletil olevate ümberistumistega lendude puhul on üldjuhul võimalik pagas registreerida

kuni pileti lõppsihtkohani. Soovitame planeerida ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel

oleks võimalik pagas transiitlinnas välja võtta.

Ümberistumistega lend, lennud samal piletil

Lennufirma vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe pileti (veolepingu) piires

eeldusel, et minimaalsetest ühendusaegadest on piletit vormistades kinni peetud. Lendude

graafikumuutustest, ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennule mittejõudmise

korral on vastaval lennufirmal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames

alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist.

Travibest lähtub ümberistumis(t)ega pileteid müües broneerimissüsteemides olevast

informatsioonist minimaalsete ühendusaegade kohta. Kui lennud on ühel piletil, vastutab

hilinemiste või lendude ärajäämise korral reisija edasitoimetamise eest pileti lõppsihtkohta see

lennufirma, mille lend graafikust kõrvale kaldub. Edasine transport võib toimuda ka muud

transpordiliiki kasutades, sellele ei ole seatud konkreetseid ajalisi piiranguid ja lennufirma ei pea

kompenseerima tekkivaid lisakulusid (hotell, söögid). Lennufirma vastutus ei laiene juhtudele,

kui lend toimub plaanipäraselt, ent reisija jääb sellest hoolimata jätkulennust maha (näiteks

turvakontrolli järjekordade, lennujaamas äraeksimise vm tõttu).

Lendude graafikujärgse toimumise korral on õigel ajal jätkulennule jõudmine reisija vastutusel.

Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused lennuühendused, mis jätavad

lendude vahele lubatud miinimumiga võrreldes oluliselt pikema vaheaja.

Ümberistumistega lend, eraldi piletite kasutamine

Sama reisi raames eraldi lennupiletite kasutamine võib paljudel juhtudel anda rahalist

kokkuhoidu, võimaldada kombineerida lennufirmasid, millel puuduvad omavahelised lepingud

lendude vormistamiseks samale piletile, ning pikemalt peatuda transiitlinnades, kus samal piletil

olevad ühendused peatuseid ei luba.

Eraldi piletite puhul kehtib lennufirma vastutus võimalike graafikumuutuste, hilinemiste või

lendude tühistamise puhul ainult ühe pileti (veolepingu) piires. Erineva veolepingu alla

kuuluvatele lennu- või muu transpordi jätkuühendustele jõudmine on igal juhul ainult reisija

vastutusel.

Alati on turvalisem kasutada ühe reisi raames ühte piletit. Mõnikord pole see aga seoses

erinevate lennufirmade omavaheliste lepingute puudumisega või lennufirma hinnapoliitika tõttu

võimalik.

Soovitame ühe reisi raames eraldi pileteid kasutades planeerida ümberistumised väga suure

ajavaruga. Arvestades, et eraldi piletitega reisides ei pruugi lennufirmad võimaldada reisija ega

pagasi registreerimist kaugemale, kui ühel piletil olevate lendude sihtkoht, ja seetõttu ei ole

transiitlinnas võimalik jääda turvatsooni, tuleks lendude vahele jätta minimaalselt 2–3 tundi.

Transiitlinnas võib vajadusel ööbida või seal pikemalt peatuda.

Paljusid eraldi piletite kasutamisega seonduvaid riske aitab täiendavalt  maandada eraldi ostetav

reisitõrke kindlustus.

Lennuplaan, hilinemised, tühistamised

Piletil ja reisikavas olevad lendude väljumis- ja saabumisajad on näidatud orienteeruvana ega

moodusta osa veolepingust. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna võib

ette tulla lendude hilinemisi või tühistamist.

Ka võimalike reisitõrgete puhul ei vastuta lennufirma reisija ees võimalike kolmandate osapoolte

teenuse kasutamise või kasutamata jätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta

hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses võimalikku saamata jäänud tulu või tekkinud

moraalset kahju.

Kuna lennutransport on väga sõltuv tehnilistest ja ilmastikuoludest ning primaarne on alati

reisijate turvalisus, ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamist igas olukorras vältida. Seda

silmas pidades soovitame kriitilise tähtsusega reisid planeerida alati piisava ajavaruga ja

kasutada paindlike tingimustega pileteid, et võimalikud tõrked lendude väljumises ei saaks

rikkuda reisile seatud eesmärgi täitmist.

Lennuettevõtja võib muuta oma graafikuid ja tühistada lende, kui sellest teatatakse vähemalt 2

nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja ei saa mõjutada, võib muuta graafikuid ka

vähem ette teatades. Piletiteks vormistamata broneeringute osas ei kanna lennuettevõtja ega

Travibest vastutust ega garanteeri ka uute kohtade saadavust sama hinnaga.

Tühistatud lennule piletit omavale kliendile pakub lennuettevõtja kas piletiraha tagastamist või

alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta.

Reisija lennule mittelubamine lennufirma poolt

Juhul kui lend on ülemüüdud, võivad lennufirmad mitte lubada pardale kinnitatud kohaga reisijat

isegi juhul, kui lennule on õigel ajal registreeritud ja lähteväravasse jõutud.

Lisaks võib lennufirma ilma mingi kompensatsioonita keelduda vedamast isikut, kes on

nähtavalt joobes, ei allu lennufirma personali korraldustele või kujutab väljakutsuva käitumisega

ohtu kaasreisijatele või lennuturvalisusele.

Õiguste kaitse

Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes Euroopa Liidu territooriumilt, samuti

Euroopa Liidu siseselt lennuettevõtjate teenuseid kasutades, kaitseb reisija õigusi Euroopa

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Reisija õigusi kaitstakse

eelkõige seoses lennuaja muutmise, sh lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui

reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on toodud siin.

Majutuse müügitingimused

Majutuse tellimine

Majutusteenuse ostmisel sõlmib Klient lepingu majutusettevõttega. Lepingu järgi on

majutusettevõttel kohustus osutada lepingus sätestatud teenuseid kokkulepitud tingimustel.

Kliendil tuleb järgida majutusettevõtte poolt kehtestatud teenuse osutamise tingimusi ja kehtivat

kodukorda. Vastavad tingimused ja kodukord on teatavaks tehtud konkreetse majutusettevõtte

kodulehel. Võimalikud erisoovid (näiteks mittesuitsetajate tuba, kõrvuti asetsevad toad,

kõrgemal või madalamal asetsevad toad), edastab Travibest majutusettevõttele. Vastavate

soovide täitmine ei pruugi alati olla võimalik, seetõttu ei küsi majutusettevõte erisoovide täitmise

eest tasu ja ei taga ka erisoovidega teenuste kättesaadavust.

Sisse- ja väljaregistreerimine

Saabudes majutusettevõttesse tuleb Kliendil sooritada sisseregistreerimine (check-in). Selleks on

vajalik esitada kas broneeringu kinnitus või voucher, isikut tõendav dokument ning tuleb täita

registreerimise blankett. Enamike riikide majutusettevõtetes on esimeseks võimalikuks

sisseregistreerimise ajaks kl 14.00–18.00. Kui kliendil on plaan ilmuda majutusettevõttesse

majutuse alguse päeval pärast kl 18.00, siis tuleb sellest majutusettevõtet või Travibestit

eelnevalt informeerida. Hilisemal saabumisel ja sellest teavitamata jätmisel võib majutusettevõte

broneeringu tühistada ja toa vabaks anda.

Tubade loovutamine (check-out) toimub olenevalt hotellist kell 11.00–13.00. Hiline lahkumine

on võimalik vaid vabade tubade olemasolul ning võib olla lisatasu eest.

Majutuse muutmine ja tühistamine

Kõik hotellimajutusega seotud muudatused ja tühistamised, enne reisi ning reisi ajal, tuleb teha

läbi Travibesti ning need on seotud ajaliste piirangutega. Otse hotellis tehtavad muudatused ja

tühistamised võivad kaasa tuua hilisemad probleemid ning ei ole aluseks hüvitise nõuetele.

Hotellimajutuse muutmise ja tühistamise tingimused tulenevad hotellimajutusettevõtte

konkreetsetest tingimustest.

Travibest teavitab Klienti, kui muutmise ja tühistamise tingimused erinevad viimati nimetatud

tavapärastest tingimustest. Muutmise või tühistamistähtaja saabumise eel ei saadeta Kliendile

välja täiendavat teadet või meeldetuletust. Seega on tähtajast kinnipidamine Kliendi omal

vastutusel.

Probleemide lahendamine

Võimalike probleemide tekkimisel soovitame pöörduda kohe hotelli vastuvõttu. Paljud olukorrad

saavad sel viisil kõige kiirema ning operatiivsema lahenduse. Suuremate probleemide korral (nt

hotellis ei leita teie broneeringut) peab klient alati ühendust võtma voucher’il oleval

kontakttelefonil.

Krediitkaart tagatisena

Hotellid nõuavad tagatiseks krediitkaarti (selle puudumisel ka sularaha deposiiti). See on

eelkõige kohapealsete kulude katteks, nt minibaar ja tasulised TV-kanalid. Hotell võib

broneerida kaardilt teatud summa, mis vabastatakse pärast hotellist lahkumist.